จัด Events

จัด Events

สมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนและบุคคลทุกเพศทุกวัย ไม่เฉพาะแค่การเล่นกีฬาสแต็ค และหมายรวมถึงกิจกรรมนันทนาการที่น่าสนใจทุกแขนง สมาคมฯ ตั้งใจสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมดีๆ ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาบุคลากร  เพื่อหวังให้เกิดการพัฒนาและปลดปล่อยศักยภาพในทุกๆ ด้าน..

 

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้วางแผนจัดสนามการแข่งขันกีฬาสแต็คตลอดปี ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ นอกจากนั้นยังมีโครงการที่จะส่งนักกีฬาไปแข่งขันในสนามนานาชาติอีกด้วย

 

Visitors: 228,567