เผยแพร่ความรู้

เผยแพร่ความรู้

สมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการ เห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬาสแต็ค ด้วยเชื่อว่ากีฬาสแต็คจะช่วยให้ผู้เล่นได้ถูกฝึกให้ใช้สมองทั้งสองข้าง เกิดสมาธิ และเรียนรู้การจัดลำดับความคิด สามารถคิดอย่างเป็นระบบ ผู้เล่นที่ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขัน ก็จะได้รับประโยชน์จากกีฬาสแต็คอย่างเต็มที่ ดังนั้น สมาคมฯ จึงมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความรู้ในการเล่น สอนวิธีการเล่นท่าพื้นฐาน รวมถึงกฎกติกาการแข่งขัน ให้แก่คนทุกเพศทุกวัย 

สมาคมฯ ทำหน้าที่ต่อไปนี้

  • เข้าไปแนะนำความรู้เบื้องต้นและวิธีการเล่นกีฬาสแต็คในหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจ
  • เปิดคลาสสอนพิเศษ ทั้งเป็นวิชาทางเลือกในชั่วโมงการเรียนการสอน หรือ After School
  • จัดหาวิทยากรผู้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาสแต็ค
  • จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารชมรมสแต็ค
  • จัดอบรมภาคปฏิบัติแก่ผู้ทำหน้าที่ตัดสินในการแข่งขันกีฬาสแต็ค
  • จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน

      

 

Visitors: 228,566