วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ภารกิจหลักของสมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการ คือ การสร้างชุมชนแห่งการเล่นกีฬาสแต็คที่แข็งแรงในประเทศไทย  และสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมการพัฒนาและปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากร  โดยร่วมมือกับ World Sport Stacking Association (WSSA) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกีฬาสแต็คทั่วโลกอย่างเป็นทางการ  ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานและความก้าวหน้าของกฎ บันทึก และอีเวนต์กีฬาสแต็ค

 

สมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการ
(World Speed Stacks and Recreation Association)

ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานและการเติบโตของกีฬาสแต็คในประเทศไทย โดยทำหน้าที่เป็นองค์กรที่กำกับดูแลเรื่องกฎกติกาและระเบียบของกีฬาสแต็คตามแบบมาตรฐานของสมาคมกีฬาสแต็คโลก WSSA สร้างรูปแบบการแข่งขันและจัดการแข่งขันกีฬาสแต็ค รวมทั้งการบันทึกสถิติอย่างเป็นทางการ

1. สอน แนะนำ ให้ความรู้ รวมทั้งสาธิตการเล่นกีฬาสแต็คแก่คนทุกเพศทุกวัย ในทุกช่องทาง และทุกโอกาส

2. จัดสนามแข่งขันทั้งระดับใหญ่และระดับย่อย เพื่อเป็นเวทีให้นักกีฬาสแต็คได้แสดงความสามารถ 

3. อบรม พัฒนา สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการเล่นกีฬาสแต็ค รวมทั้งกฎ กติกา มารยาท จนสามารถทำหน้าที่กรรมการในการตัดสินกีฬาสแต็คได้อย่างมีมาตรฐาน

4. คัดสรรนักกีฬาสแต็คตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาสแต็คในระดับนานาชาติ

Visitors: 228,566