ครูผู้ฝึกสอน

 บุคลากร ครูผู้ฝึกสอนกีฬาสแต็ค

1 นายศุภฤกษ์ วธีรวงศ์นิจ
..โสมาภาพัฒนา กทม.

 

2 นายสุธิพงษ์ แสนเจริญ

..โสมาภานุสสรณ์ กทม.

 

3 นายวสุศักดิ์ วงธรรม

..โสมาภานุสสรณ์ กทม.

 

4 คุณฐานิชากุล บุญเกิด
บุคคลทั่วไป กทม.

 

5 นายศรายุทธ  บัวศรี
..วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา

 

6 น..อุดมพร  ยิ่งรุ่งเรือง
..วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา

 

7 น..ปรีดาภรณ์  ต้นสุวรรณ
..วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา

 

8 ม..อนันต์ จิตต์อารีย์เทพ
..เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

 

9 มิสอมรรักษ์ เจริญศรี
..เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา

 

10 นางกาญจนา จันทรโคตร
..ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

 

11 นายศรัณย์ จันทรโคตร
..ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

 

12 คุณมนชยา ครุฑจู
บุคคลทั่วไป กทม.

 

13 คุณสุนิสา แซ่เตียว
บุคคลทั่วไป กทม.

 

14 น..พรรณยุดี ชมาฤกษ์
..อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี

 

15 นายกฤษณ ชื่นสุคนธ์
..อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี

 

16 ม.วัลลภ นกพึ่งพุ่ม
..อัสสัมชัญธนบุรี กทม.

Visitors: 228,567