ชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย

(ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

 

หลักการและเหตุผล

เยาวชน เป็นทรัพยากรมนุษย์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นั้น เยาวชนควรได้รับการศึกษา อบรม และฝึกฝนให้เจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งนอกจากจะได้จากการสนับสนุนการเรียนรู้เสริมเชาว์ปัญญาในห้องเรียนแล้ว การส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการเล่นกีฬาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนได้รับการพัฒนาชีวิตครบทุกด้าน กีฬาสแต็ค (Sport Stacking) เป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีหลายประเทศชั้นนำทั่วโลกได้บรรจุกีฬาสแต็คเป็นวิชาพลศึกษา เพราะกีฬานี้มีประโยชน์ในด้านการฝึกสมาธิ เสริมสร้างพัฒนาการทางสมองและประสาทสัมผัสด้านต่างๆ ในร่างกายของผู้เล่น อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างกิจกรรม สร้างชุมชนของผู้เล่นกีฬา ซึ่งเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการออกกำลังกายให้กับเยาวชน ให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และการแข่งขันครั้งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งเวทีสำหรับคัดเลือกนักกีฬาไทยเข้าแข่งขันในระดับเอเชีย และระดับโลกต่อไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย ได้แสดงออกความสามารถและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เพื่อคัดเลือกนักกีฬาสแต็คที่มีความสามารถเป็นตัวแทนประเทศในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

เพื่อสอนและแนะนำวิธีการเล่นกีฬาสแต็คให้เป็นที่รู้จัก และทราบถึงประโยชน์จากการเล่นกีฬาสแต็ค

เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาทักษะทางร่างกาย และทักษะการเข้าสังคมแก่เยาวชน

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มของนักกีฬาสแต็คจากทั่วประเทศ

 

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 500 คน

คัดกรองผู้ที่มีสถิติการแข่งขันเข้าเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อมีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นนักกีฬาสแต็คตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก ในปีถัดไป

หาผู้ชนะเลิศระดับประเทศประจำปีนั้นๆ โดยแบ่งเป็นรุ่นอายุต่างๆ ตามมาตรฐานสากล

  

กำหนดการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทยจะจัดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี

 

รางวัลในการแข่งขัน

รางวัลสูงสุดเป็นถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

ถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัลจากสมาคมกีฬาสแต็ค

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย)

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

SpeedStacks Thailand ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาสแต็ครายเดียวในประเทศไทย

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เยาวชนไทยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้แสดงออกความสามารถ และเกิดการพัฒนาตัวเอง รวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาผ่านการแข่งขัน

เยาวชนไทยได้รับการพัฒนาทักษะทางร่างกายและทักษะการเข้าสังคม

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขันเป็นการเพิ่มพูนมาตรฐานกีฬาสแต็คแก่เยาวชนที่ได้รับการฝึกสอนแล้วให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น รวมถึงนักกีฬาได้รับการเสริมสร้างสมรรถภาพของการพัฒนาสมองและประสาทสัมผัส

เกิดการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักกีฬาสแต็คจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

มีจำนวนนักกีฬาให้ความสนใจและเล่นกีฬาสแต็คมากขึ้น

Visitors: 218,003