ประโยชน์กีฬาสแต็ค

ประโยชน์ของกีฬาสแต็ค

กีฬาสแต็คทำให้สมองทั้งสองข้างถูกพัฒนา

 

ด้านร่างกาย

พัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างมือ สายตา และสมอง

ทำให้ร่างกายได้ออกกำลังกายเช่นเดียวกับการเล่นกีฬาชนิดอื่นๆ ทั่วไป

 

ด้านสมอง

พัฒนาการทำงานของสมองซีกซ้าย ซีกขวา สมองส่วนหน้า สมองส่วนหลัง

พัฒนาการทำงานของประสาทสัมผัสและก้านสมอง

พัฒนาทักษะและความฉลาดทางอารมณ์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ

พัฒนาและเสริมสร้างสมาธิ และการควบคุมอารมณ์ ช่วยเสริมสร้างนิสัยการยอมรับตัวเอง

และสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการรู้จักตั้งเป้าหมาย และ

พัฒนาตนเองเพื่อทำให้บรรลุเป้าหมาย เสริมสร้างทัศนคติและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

 

ประโยชน์อื่นๆ

สร้างโอกาสในการเข้าสังคมใหม่ๆ

สร้างประสบการณ์ชีวิตผ่านการลงแข่งขันในสนามต่างๆ

ลดการติดเกมคอมพิวเตอร์ของเด็ก

Visitors: 228,568