วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

สร้างชุมชนแห่งการเล่นกีฬาสแต็คที่แข็งแรงในประเทศไทย ภารกิจหลักของสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย)


สมาคมกีฬาสแต็ค (WSSAThailand)

ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานและการเติบโตของกีฬาสแต็คในประเทศไทย โดยทำหน้าที่เป็นองค์กรที่ควบคุมดูแลเรื่องกฎกติกาและระเบียบของกีฬาสแต็ค สร้างรูปแบบการแข่งขันและจัดการแข่งขันกีฬาสแต็ค รวมทั้งการบันทึกสถิติอย่างเป็นทางการ

1. สอน แนะนำ ให้ความรู้ รวมทั้งสาธิตการเล่นกีฬาสแต็คแก่คนทุกเพศทุกวัย ในทุกช่องทาง และทุกโอกาส

2. จัดสนามแข่งขันทั้งระดับใหญ่และระดับย่อย เพื่อเป็นเวทีให้นักกีฬาสแต็คได้แสดงความสามารถ 

3. อบรม พัฒนา สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการเล่นกีฬาสแต็ค รวมทั้งกฎ กติกา มารยาท จนสามารถทำหน้าที่กรรมการในการตัดสินกีฬาสแต็คได้อย่างมีมาตรฐาน

4. คัดสรรนักกีฬาสแต็คตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาสแต็คในระดับนานาชาติ

 

Visitors: 217,999