ประเภทคู่

การแข่งขันแบบจับเวลาประเภทคู่ (Double Cycle)

การแข่งขันประเภทคู่ คือ การแข่งขันเป็นที่มีผู้เล่นทีมละสองคนทำงานประสานกันในการเรียงแก้วแบบไซเคิลสแต็ค ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ความท้าทายของการแข่งขันประเภทนี้คือ ผู้เล่นคนหนึ่งจะต้องใช้เฉพาะมือขวา ในขณะที่ผู้เล่นอีกคนหนึ่งต้องใช้เพียงมือซ้ายเท่านั้น  หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ การแข่งขันแบบสองรวมเป็นหนึ่ง

 1. ก) ผู้เล่นประเภททีมคู่นั้นต้องแข่งขันในรุ่นอายุของตนเอง ระดับอายุที่ผู้เล่นเข้าแข่งขันนั้นต้องตรงกับอายุจริงของผู้เล่นในวันแข่งขัน (หมายเหตุ : สำหรับการแข่งขันที่จัดต่อเนื่องหลายวัน รุ่นอายุของผู้เล่นในทีมจะนับจากอายุจริงของผู้เล่นในวันสุดท้ายของการแข่งขัน โดยรุ่นอายุ 6U ถึง 18U จะต้องลงแข่งขันในรุ่นอายุตามอายุของผู้เล่นที่มากกว่า ส่วนรุ่นอายุ 19+ ถึง 60+ จะต้องลงแข่งในรุ่นอายุตามอายุของผู้เล่นที่น้อยกว่า) สำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 18 ปี หรือน้อยกว่า สามารถแข่งขันกับผู้เล่นที่มีอายุ 19 ปี หรือมากกว่าได้ในรุ่น “Open” ซึ่งเป็นรุ่นอายุที่จะแข่งขันร่วมกันกับรุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไป  ข)  ผู้เล่นประเภททีมคู่นั้นสามารถเป็นได้ทั้งชายคู่ หญิงคู่ หรือแบบคู่ผสมก็ได้  ค) ผู้เล่นแต่ละคนที่จะสมัครเข้าแข่งประเภททีมคู่นั้นสามารถลงแข่งได้เพียง 1 ทีมตามระดับอายุของตน     ง) แต่ทั้งนี้ ผู้เล่นแต่ละคนยังสามารถเข้าร่วมแข่งขันในประเภททีมเด็กและผู้ปกครอง (Child-Parent) ได้ด้วย (“ผู้ปกครอง” ในที่นี้หมายถึง พ่อแม่ของเด็ก ผู้ดูแลตามกฎหมาย หรือปู่ย่าตายายก็ได้) ผู้ปกครอง 1 คนสามารถลงแข่งประเภททีมเด็กและผู้ปกครองได้มากกว่า 1 ทีมภายในครอบครัวเดียวกัน)
 2. ผู้เล่นแต่ละทีมสามารถลงแข่งขันในการแข่งขันประเภทคู่ในรอบแรก (Doubles Prelims) ได้เพียงทีมละ 1 ครั้งเท่านั้น
 3. ก) ในการแข่งขันประเภททีมคู่ ผู้เล่นที่อยู่ด้านขวาต้องใช้เฉพาะมือขวาเท่านั้น ในขณะที่ผู้เล่นที่อยู่ด้านซ้ายก็จะต้องใช้เฉพาะมือซ้าย  ข) อนุญาตให้ผู้เล่นทีมเดียวกันสามารถสลับข้างกันได้ในระหว่างเปลี่ยนรอบการแข่งขัน (tries)
 4. ในการแข่งขันแบบจับเวลาประเภททีมคู่นั้นจะใช้กติกาเดียวกันกับการแข่งขันแบบจับเวลาประเภทเดี่ยว  แต่มีกฎเพิ่มเติมคือ ในการเรียงแก้วแต่ละกลุ่ม ทั้งขั้นตอนการอัพสแต็คและดาวน์สแต็ค ผู้เล่นทั้งสองคนจะต้องทำไปด้วยกัน  มีข้อยกเว้นประการเดียว คือ ในการดาวน์สแต็ครอบสุดท้ายของสแต็ค 3-6-3  เพื่อเปลี่ยนไปเป็น สแต็ค 6-6 นั้น  ขั้นตอนการรวบแก้ว 3 ใบสุดท้ายลงอาจกระทำโดยผู้เล่นเพียงคนใดคนหนึ่งก็ได้
 5. ผู้เล่นในทีมต้องเรียงแก้วอยู่บนพื้นผิวของสแต็คแม็ตเท่านั้น (ดูคำว่า “พื้นผิวของสแต็คแม็ต” ในคำจำกัดความ)
 6. อนุญาตให้ผู้เล่นแต่ละทีมซ้อมอุ่นเครื่องได้ 2 รอบ  การอุ่นเครื่องต้องกระทำก่อนการแข่งขันจับเวลาจริง ในรอบแรก (first try) และไม่สามารถกระทำได้อีกในระหว่างการแข่งรอบต่อ ๆ ไป (subsequent tries) และเมื่อผู้เล่นได้เริ่มต้นอุ่นเครื่อง นั่นเป็นข้อผูกมัดว่าพวกเขาต้องลงเล่นต่อจนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้นลง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ คุณไม่สามารถลงไปอุ่นเครื่องก่อน 1 รอบ และเมื่อคิดว่าคุณยังไม่พร้อมก็เดินออกมา แล้วค่อยกลับมาแข่งใหม่คราวหน้า (หมายเหตุ : หากมีการใช้ “โต๊ะอุ่นเครื่อง” สำหรับการแข่งขันประเภทเดี่ยว ก็ควรนำมาใช้ในการแข่งขันประเภทคู่ด้วยเช่นกัน)
 7. หลังจากที่ทีมผู้เล่นอุ่นเครื่องเรียบร้อยแล้ว ผู้ตัดสินจะสั่งให้ผู้เล่นเริ่มต้นการแข่งขันในรอบแรกโดยกล่าวว่า “ตั้งนาฬิกาจับเวลา เมื่อพร้อมแล้วเริ่มได้” ทีมผู้เล่นต้องเริ่มต้นด้วยการวางมือข้างที่กำหนดลงบนแผ่นสัมผัสสีเหลืองบนสแต็คแม็ต (หมายเหตุ : ตำแหน่งการวางมือที่ถูกต้องได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วในกติกาการแข่งขันประเภทเดี่ยว) ทีมผู้เล่นจะเริ่มเรียงแก้วเมื่อใดก็ได้ภายหลังจากที่สัญญาณไฟสีเขียวบนแผ่นสแต็คแม็ตปรากฏขึ้น (หมายเหตุ :  หากมีการ “ฮิคคัพ” <ดูคำจำกัดความ> เกิดขึ้น  ผู้ตัดสินจะอนุญาตให้ทีมผู้เล่นเริ่มต้นใหม่)
 8. เมื่อทีมผู้เล่นจบขั้นตอนการดาวน์สแต็คแล้ว พวกเขาต้องวางมือข้างที่กำหนดลงบนแผ่นสัมผัสสีเหลืองบนสแต็คแม็ต เพื่อให้นาฬิกาจับเวลาหยุดเดิน (หมายเหตุ : ตำแหน่งการวางมือที่ถูกต้องและการจับเวลาได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วในกติกาการแข่งขันประเภทเดี่ยว)  ผู้ตัดสินจะบันทึกเวลาที่ผู้เล่นทำไว้หากผู้เล่นไม่ได้ทำสแครช (ดูคำว่า “สแครช”) จากนั้นผู้ตัดสินจะกล่าวว่า “ตั้งนาฬิกาจับเวลา เมื่อพร้อมแล้วเริ่มได้” เพื่อบอกให้ผู้เล่นทราบว่าสามารถเริ่มการแข่งขันย่อยรอบต่อไปได้
 9. ก) เวลาของทีมผู้เล่นจะตัดสินจากการแข่งขันย่อย 3 รอบ รอบที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดจะถือเป็นเวลาที่ดีที่สุดของผู้เล่นแต่ละทีม  เวลาจะถูกบันทึกเป็น 1/1000 วินาที 

ข) สถิติเวลาของผู้เล่นแต่ละทีมจะเริ่มนับครั้งแรกในการแข่งขันชุดรอบแรก (Doubles Prelims) หากผู้เล่นทีมใดสามารถเข้าไปถึงการแข่งขันรอบชุดสุดท้าย (Doubles Finals) เวลาที่ทำได้ในรอบสุดท้ายจะถูกบันทึกสถิติไว้แทนเวลาในรอบแรก 

10. ระหว่างการแข่งขัน  คนดูและผู้เล่นคนอื่น ๆ จะต้องอยู่นอกบริเวณลานแข่งขันด้านหน้า


 • การแข่งขันแบบจับเวลาประเภทเดี่ยว ผู้เล่นจะต้องเข้าแข่งขันในรุ่นอายุของตนเอง การจัดรุ่นอายุของผู้เล่นต้องตรงกับอายุจริงของผู้เล่นในวันแข่งขัน (หมายเหตุ : การแข่งขันที่จัดต่อเนื่องห...

 • การแข่งขันประเภทผลัด 3-6-3 แบบจับเวลา(Timed 3-6-3 Relay) การแข่งขันประเภทนี้เป็นการแข่งขันที่ผสมระหว่าง “การแข่งขันประเภททีมผลัด” และ “การแข่งขันแบบจับเวลาประเภทเ...

 • การแข่งขันประเภทผลัด เฮด-ทู-เฮด(Head-to-Head Relay Competition) เพื่อเป็นการแสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ก่อนและหลังการแข่งขัน ทั้งสองทีมไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะจะต้องยอมรับความจ...

 • การจัดสนามการแข่งขัน กีฬาสแต็ค ตำแหน่งของผู้ตัดสินและกล้องวิดีโอกีฬาสแต็ค ประเภทและรุ่นอายุการแข่งขันกีฬาสแต็ค
Visitors: 228,567